12 Şubat 2012 Pazar

11.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları 120

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI SAYFA 120-132 ARASI CEVAPLARI (ROMAN)


 HAZIRLIK
(SAYFA 120)
1.ETKİNLİK
11.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları 120 Den 132 Ye Kadar :)
Yaptığımız karşılaştırma da hikayenin yapı unsurlarını yer,zaman,kişiler ve olay örgüsünün oluşturduğu sonucuna varmaktayız.
1.Edebi eserler, yazıldıkları dönemden bağımsız olamadıkları için, dönemlerinin her türlü özelliğini eserlerde bulmak mümkündür. ''Roman, sokağa tutulan aynadır.’’ sözü de bu gerçeği anlatmaktadır.Bu nedenle edebi eserler bir yönüyle tarihi belge niteliği taşırlar.
2.Bu, Tanzimat ve Servet-i Fünun romancılarının yetişme ve yaşama tarzlarının bir yansımasıdır.Kültürlü ve maddi durumu iyi ailelerin çocukları olan özellikle Servet-i Fünun romancıları, Batı’yı da yakından takip etmelerinin neticesinde yetiştikleri ya da sonradan içinde bulundukları ortamları kurmacanın sınırlarına dahil etmişlerdir.Böyle bir durumda da tanınmayan, bilinmeyen bir çevrenin ve insanlarının anlatılması beklenemez.Bu ancak Cumhuriyet Döneminde ''mektepten memlekete’’ anlayışının sayesinde gerçekleşmiştir.
3.Aşk-ı Memnu (Yasak Aşk)  adını taşıyan roman yaşanması doğru olmayan  ve toplumunca yanlış olarak nitelendirilen bir aşkı anlatmaktadır.
SAYFA 126
1.Aşk-ı Memnu adlı metnin olay örgüsü:
-Bihter ile annesinin konuşmaları
-Bihter’in eniştesinin ve Peyker’in gelmeleri
-Behlül ile Bihter’in konuşmaları
-Nihal’in bayılması
-Beşir’in Adnan Bey ile konuşması
-Bihter ile Behlül’ün konuşmaları
-Bihter’in intihar etmesi
-Nihal’in iyileşmesi ve babası Adnan Bey ile Ada’ya gitmeleri
Aşk-ı Memnu'nun başlangıcıAşk-ı Memnu'nun sonu
                                                                       Romandan alınan bölüm
2) Aşk-ı Memnu’dan Alınan bölüm sonra yakın kısımda bulunur.Çünkü alınan bölüm Romanın olaylarının çözüldüğünü, sonuca bağlandığını gösteren çözüm kısmındadır.
3.

Metin parçasındaki olaylar bütünlük
kazandıran olay:Behlül’ün Bihter
İle olan yasak ilişkisi
Metne bütünlük kazandıran olayın
roman olay örgüsündeki yeri:Romanın
kurgusunu oluşturan olayların merkezidir.

4.Romanda yer alan kişilerin kendine has özellikleri ile benzer romanlardaki kişilerden ayırt edilebilme özelliği olduğundan karakterdirler.

KARAKTER ÇÖZÜMLEME TABLOSU
KARAKTER ADI
BİHTER
BEHLÜL
NİHAL
ADNAN BEY
Karakterin en belirgin özelliği nedir?
Maceraperest,kıskanç,
sadakatsiz,aldatan birisi.
Maceraperest,
yasak aşkı göze alan,kendini düşünen
Duygusal,hassas
ve çaresiz
Aldatıldığından habersiz,özverili, fedakar birisi.
Karakter olaylar karşısında nasıl bir tavır takınıyor?
Her şeyi açıklamak istiyor.
Kaçmayı seçmektedir.
(Behlül kaçar :)
Her şeye rağmen güçlü olmaya çalışmaktadır.
Metanetli davranmaya çalışmaktadır.
Romandaki en güçlü karakter kimdir?
Bihter’dir.
-
-
-
Sosyal ortam ve çevre karakteri nasıl etkilemiştir?
Yasak aşk yaşamalarına sebep olmuştur.
Yasak aşkın mağdurları olmuşlardır.
Karakterin yaşadığı toplumsal yapının sizin toplumsal yapınızdan farkı var mıdır?
Y   O  K   T  U  R
Bu karakterin diğer karakterler üzerinde etkisi var mıdır?
vardır
vardır
yoktur
yoktur
   
Metnin yazıldığı dönemde bu romandaki karakter gibi davranan biri olabilir mi?
OLABİLİR.
Ders Anlatımı

 
2.ETKİNLİK(SAYFA 127)
1.GRUP:Tolstoy’un Anna karenina adlı romanının yapısını olay örgüsü,kişiler,zaman ve mekan oluşturmaktadır.Romanın birinci derece kahramanı olan Anna temel karakter olarak Vronski ile yaşadığı ilişki sonucunda hazin sonla karşılaşmıştır.Romanda Anna,temsil ettiği aristokrasinin köksüzlüğünü yansıtmaktadır
2.GRUP:Madam Bovary adlı romanın yapısını olay örgüsü,kişiler,zaman ve mekan oluşturmaktadır.Romanda Emma, birinci derece temel karakter olarak okuduğu romanların etkisiyle aristokrasiye ve büyük burjuvaya hayranlık duyan aristokrasinin bir parçası olmayı hayal eden, buna ulaşmak için çabalayan bu sınıfa giremese de en azından onlara yakın olmayı arzulayan güzel ve hayalperest  bir kadındır. Bunun için de tek yol olarak o sınıftan bir erkekle birlikte olmayı tercih etmiştir.
Sonuç:Anna ve Emma ile Aşk-ı Memnu romanının kahramanı olan Bihter, yaşadıkları aşklar yüzünden hüsrana uğramış kadınlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar
5.     a.Aşk-ı Memnu romanındaki Mekanlar olan konak,ada ve çamlıktan herhangi birinin değiştirilmesi romanın yapısının ve kurgusunun bozulmasına sebep olur.Bu nedenle mekan, romanın yapısını oluşturan temel unsurlardan birisidir.Romanda verilen mekanlar, insanda gerçeklik duygusu uyandıran, gerçekliği olan mekanlardır.
5.     b.Romanın yazarı olsaydınız nasıl bir mekan seçerdiniz?(bireysel)
6.    Zaman yapıyı oluşturan unsurlardan biridir.Dönemin sosyal yapısı romanda;konaklarda yaşantı, sandal gezileri vb. gibi biçimlerde anlatılmaktadır.Bu nedenle roman ile sosyal yapı doğrudan ilişikilidir.
7.   Verilen şemaya göre Aşk-ı Memnu romanındaki olayları, kişiler belli bir zaman ve mekanda yaşamaktadır.Bu sebeple yapı unsurları arasında çözülemeyecek güçlü bir bağ vardır.
3.ETKİNLİK
1.GRUP:Aşk-ı Memnu’daki zaman ve mekan belirli ve gerçekliği bulunan bir zamn ve mekan iken, destandaki zaman ve mekan belirsiz, olağanüstü ya da gerçekliği olmayan zaman ve mekandır.
2.GRUP:Yine masalda da belirsiz, olağanüstü ya da gerçekliği olmayan zaman ve mekan kullanılırken Aşk-ı Memnu’da belirli zaman ve mekan vardır.
3.GRUP:Mesnevilerde ise bazen belirli zaman ve mekan bazen de belirsiz olağanüstü ya da gerçekliği olmayan zaman ve mekanlar vardır.
Romandaki zaman ve mekanın destan, masal, ve mesnevideki zaman ve mekan ile bu farklılıkların yanı sıra anlatmaya bağlı metinlerin yapı unsurları olmaları bunların ortak yönüdür.
8.Aşk-ı Memnu adlı roman yapı ve anlam bakımından kendi içinde başlayan,  gelişen ve biten bir bütünlüğe sahiptir.
9.a.Romanın teması yasak aşktır
   b.Tema tam bir biçimde romanı özetlemektedir,
   c.Romandaki tema ile aynı yada benzer pek çok filme,romana,hikayeye vb.rastlamak mümkündür.Bu da temanın süregeldiğini ve insana özgü bir gerçeklik olarak her zaman işlenebileceğini göstermektedir.
10.Aşk-ı Memnu romanındaki anlatıcı ilahi bakış açısı’’na sahiptir.Kişi ve olaylardan tamamen haberdar, her şeyin bilincinde bir anlatıcıdır.
11.Yazar, mekan ve kişilerle ilgili tasvir ve tahlil yaparken sanatsallığa ve edebi değeri göz önünde bulundurmuştur.Bu nedenle metindeki tasvir ve tahliller okuyucunun kendisini romanla bütünleşmesini ve anlatılmak istenenin en iyi şelikde anlatılmasını sağlamaktadır.
12.Aşk-ı Memnu romanındaki kahramanlar ve yaşam tarzları Tanzimat’la birlikte ortaya çıkan Batılı yaşam tarzını yansıtmaktadır.Tanzimat Dönemi eserlerinde yerilen beğenilmeyen bu yaşam tarzı , Aşk-ı Memnu romanında yerilip hor görülmemiş, onların yaşam tarzından kesit olarak sunulmuştur.Bu, Tanzimat Dönemi eserleriyle bir farklılık göstermektedir.
Aynı hayat tarzı günümüzde de bir ikilik göstermekte geleneksel ile modern arasında sıkışan  ama ne geleneksel ne de modern yaşama bağlanamayan bir tuhaflık olarak karşımıza çıkmaktadır.
                                            SAYFA[128)
13.Aşk-ı Memnu’daki yasak aşk ve sonucu döneminin ahlak anlayışı ve sosyal yapısı ile uyuşmaz.Yazar, eserin konusunu seçip kurgusunu oluştururken Batılı eserler ve bireyselliği tercih etmiştir.
14.  a. Aşk-ı Memnu romanı, roman geleneğinin ve realizm akımının bir devamıdır.
14.  b.Romanda realizmin etkileri görülür.Romandaki kişilerin ruh çözümlemelerine ilişkin kısımlar ile tasvirlerin yapıldığı yerler realizmin etkisini gösterrmektedir.
15.Roman’daki başarılı ruh çözümlemeleri ve tasvirleri realizmin etkili birbiçimde yansıtıldığını göstermektedir.
16. Aşk-ı Memnu romanı, Batılı romanlarla eşdeğer sayılabilecek teknikle kaleme alınmış bir olgunluk eseri olmasının yanı sıra, kadın keşfedildiği ilk roman olma özelliği taşır.
17a. Aşk-ı Memnu’da kişilerin davranış ve düşünceleri aktarılırken realist bir yaklaşım sergilenmiştir.Kişilerin ruh çözümlemeleri bunun göstergesidir.
17b.Realist romanlar, duyguların okuyucuda gerçeklik fikri uyandırması için ruh çözümlemeleri ve tasvirleri derinlemesine kullanırlar. Aşk-ı Memnu’da bu özellki başarılı bir biçimde kullanılmıştır.
18.
  Dili oldukça ağırdır.
  Romanlarında aydınlara seslenir.
  Romanlarında İstanbul'u, hikâyelerinde ise Anadolu'nun kasabaları ve hayatını anlatır.
  Yazarın roman dili hikâye dilinden daha ağırdır.
  Eserlerinden realizm'den etkilendiği görülür.
  Romanları, cumhuriyet döneminde yazar tarafından sadeleştirilmiştir
Yazarın Aşk-ı Memnu romanı ilk büyük türk romanı olarak kabul edilir.
                                           ANLAMA-YORUMLAMA
4.ETKİNLİK
Aşk-ı Memnu romanında geçen kahramanların karakter özelliklerini koruyarak farklı olay örgüsüyle bir hikaye yazınız.
1.a.Felatun Bey ve Rakın efendi romanındaki temek çatışma Doğu-Batı iken Aşk-ı Memnu romanındaki temel çatışma evlilik-yasak aşktır.Doğu-Batı çatışması toplumsal iken evlilik-yasak aşk bireyseldir.Çatışmalar arasındaki fark bunlardan kaynaklanır.
1.b.Bu farkılılıklar Servet-i Fünun romanında bireysel konuların işlendiğini gösterir.
2.Aşk-ı Memnu romanı,  her bakımdan acemilikten uzak, Batılı romanlarla yarışabilicek bir teknik olgunluğa sahip bir romandır.Tanzimat Döneminin yeni olarak edebiyata giren bir tür olan romandaki bazı teknik kusurları, Servet-i Fünun’a gelindiğinde artık bitmiş ve yerini dil,anlatım,yapı bakımından olgunluk düzeyine ulaşmıştır.
                                ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
1.(D)
   (Y)
   (Y)
                                          SAYFA(129)
2.REALİZM
3.
Doğru cevap D seçeneği
4.Servet-i Fünun romanları ile romandaki kahramanların Tolstoy ve Flaubert’in romanları ve roman kahramanlarının benzerlik göstermesi, Servet-i Fünun sanatçılarının Batılı roman geleneğini takip edip örnek almalarından kaynaklanmaktadır.
                 SERVETİFÜNUN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ (SAYFA 130)
1.ETKİNLİK
a.   SERVETİFÜNUN DÖNEMİNİN SOSYAL YAPISI
Servet-i fünun döneminde tanzimat fermanının ilanından sonra sosyal hayattaki bir takım batı örneği yenilikler genellikle sosyal durumu iyi olan çevrelerde hayatın bir diğer yüzünü oluşturmuştur. Batılı bir yaşam tarzı etkisini eskisine nazaran daha baskın bir şekilde hissettirmeye başlamıştır.
SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİNİN KÜLTÜREL YAPISI

Servet-i fünun döneminde gazete yazısı çoğalmasına rağmen dergicilik de ön plana çıkmaya başlamıştır.Batı ile ilişkilerin daha da belirginleşmesi çevirilerin artması batıdaki kültürel ve edebi hareketleri izleyen sanatçı sayısının çoğalması kültürel hayatın daha da zenginleşmesini sağlamıştır
SERVET- İ FÜNUN DÖNEMİNİN SİYASİ YAPISI

2. Abdülhamid’in osmanlı rus savaşın bahane ederek mebusan meclisini kapatı baskıcı ve sansürcü bir yönetimi benim istihbaratcılık korkutucu boyutlara ulaşması bu dönem sanatçılarını siyasi ve sosyal konulardan uzaklaşmaya sevk etmiş sanatta estetiklik bireyselliğin benimsenmesine sebep olmuştur
b.Verilen özellikler Servet-i Fünun sanatçılarının karamsar, bunalımda ve toplumdan uzak olmalarına sebep olmuştur.
1.a.

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI
Romantizm
Realizm
Parnasizm
Sembolizm
Halit Ziya
Aşk-ı Memnu
Tevfik Fikret
(Yağmur)
Cenap Şehabettin
(Elhan-ı Şita)
Cenap Şehabettin

b.Yukarıdaki şemaya göre Servet-i Fünun Edebiyatının kaynağı Batı’dan gelen edebi etkilerdir.
2.ETKİNLİK
Servet-i Fünun Edebiyatının sizde çağrıştırdıklarını belirtiniz.
                                          SAYFA(131)
2.

Tanzimat edebiyatı                                       Servet-i Fünun
BENZERLİKLER
§  Batı kaynaklı edebi akımlardan etkilenmesi ve edebi türlerin kullanılması
§  Aruz ölçüsünün kullanılması
 -Roman, hikaye ve şiirde toplumsal ve siyasi konuların işlenmesi
-Gazeteciliğe önem verilmiştir.
-Divan ed. nazım biçimleri kullanılmıştır.
Edebi tür ve tema
-Roman, hikaye ve şiirde bireysel konuların işlenmesi
-Gazetenin yerini dergi almıştır.
-Batı’ya ait nazım biçimleri kullanılmıştır.
Klasizm ve romantizm
Edebi akımlar
Realizm, natüralizm, parnasizm ve sembolizm
Sade bir dilin kullanılması gerektiği savunulmuştur, edebi sanatlar bakımından zayıf bir dil
Dil ve anlatım
Arapça ,Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır, süslü ve edebi sanatlar açısından zengin bir dil

                           ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
1.(D)
   (D)
   (Y)2.Edebiyat-ı Cedide
3.
Halit Ziya-------Kırık Hayatlar
Mehmet Rauf---Siyah İnciler
Hüseyin Cahit Yalçın ---Hayat-ı Muhayyel
4. D
5.İçe kapanık, karamsar bir ruh hali ile bunu besleyen siyasi ortam ve sanat için sanat anlayışının benimsenmesi sebep olarak gösterilebilir.
11.Sınıf, 11.Sınıf Edebiyat, 11.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları, 11.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları 120,11.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları121.122.123.124.125.126.127.128.129.130..131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

-->Lütfen Emeğe Kaşılık Bir Yorum yapınız
-->Seçeneklerden Anonim'e Tıklayıp Yorum Yapabilirsiniz
--> Yorumlarınız İçin TEŞEKKÜR EDERİZ.